Diocese of Eshowe - Our Bishop


Episcopal Ordination

of

Msgr. Xolelo Thaddeus Kumalo

BISHOP OF ESHOWE

Little Flower School Grounds

07 JUNE 2008


Lord Jesus Christ, shepherd and leader of your church assist our new Bishop Thaddeus with the power of your blessing that he may inflame us by his zeal and be an example for us by his conduct. May he be able to carry us through his love, strengthen us through his patience, keep us in the joy of the Holy Spirit, bless us by his prayers, instruct us by his teaching unite us to Your Holy People and lead us to a genuine service of you and your family in spirit and truth. Amen.


Principal Ordaining Bishop: Rt Rev. Hubert Bucher Bishop of Bethlehem
Assisting Bishops: His Eminence, Wilfrid Cardinal Napier OFM (Archbishop of Durban).
His Excellency, Most Rev Buti Tlhagale OMI (Archbishop of Johannesburg).
Homilist: Rt Rev. Bishop William Slattery OFM (Bishop of Kokstad)
MC: Frs SB Mhlongo & MP Nkosi
Chaplains: Frs Michael Mayer OSB & DB Xulu
Welcome Fr Jabulani VA Ndaba
Presenter: Very Rev Abbot Godfrey Sieber OSB


RITE OF EPISCOPAL ORDINATION


CB = Principal Ordaining Bishop
BE = Bishop-Elect
PR = Presentor
DC = Deacon
A = All


The Ordination of the Bishop takes place after the proclamation of the Holy Gospel

Presentation of the Bishop-Elect

One of the priests addresses the ordaining bishop:

Most Reverend Father, the Church of Eshowe requests that you ordain the priest THADDEUS XOLELO KUMALO for the office of Bishop

CB: Do you have the Apostolic mandate?
PR: We have it.
CB: Then let it be read
All sit while the mandate is read
PR: These are the words of the Mandate.
All respond by singing:
A: Kabongwe uNkulunkulu

HOMILY

Rt Rev Bishop William Slattery - Bishop of Kokstad

EXAMINATION

The Bishop-elect then rises and stands in front of the ordaining Bishop, who examines him…

CB: Kuliqiniso elidala lesinqumo sawo Baba ukuba uMbishobhi –mbekwa abuzwe imibuzo phambi kwamakholwa ephathelene nokugcina kwakhe ukholo nesikhundla sakhe sobuBhishobhi. Mnewethu othandekayo, uzimisele yini ngegrasiya loMoya Ocwebileyo ukusebenzisa isikhundla sakho ngokuyikho kuze kube sekufeni kwakho, isikhundla phela osuzosithola khona manje ngokubekwa kwezandla na?

BE: Ngizimisele

CB: Uzimisele yini ukuthembeka nokubambelela ngqi ekushumayeleni I Vangeli likaKristo na?

BE: Ngizimisele

CB: Are you resolved to maintain the content of faith, entire and uncorrupted, as handed down by the apostles and professed by the Church at all times and places?

BE: I am
CB: Uzimisele yini ukwethembeka njalo ngokulalela umlandeli kaPetro Oc webileyo uMphostole na?

BE: Ngizimsele

CB: Are you resolved as a devoted father to sustain the people of God in co-operation with the priests and deacons who share your ministry and to guide them in the way of salvation?

BE: I am

CB: Uzimisele yini ukukhombisa umusa nozwelo kubantu abampofu na kubafokazana nakubo bonke abadinga usizo egameni leNkosi yethu na?

BE: Ngizimisele

CB: Are you resolved as a good shepherd to seek out the sheep who stray and to gather them into the fold of the Lord?

BE: I am

CB: Uzimisele yini ukuthandazela abantu bakaNkulunkulu ngaphandle kokukhawula nokuqhuba kahle umsebenzi wakho esikhundleni esi phakeme kakkhulu ebupristen okungangokuba kungeze kwaba khona sikhonondo na?

BE: Yebo, ngizimisele ngokusizwa nguNkulunkulu

CB: Sengathi uNkulunkulu oqale lomsebenzi omuhle kuwena angawuqedela

A: Amen.

ILITHANI LABACWEBILEYO BONKE LITANY OF ALL SAINTS

All Stand and the ordaining bishop, without his mitre, invites all to pray:

CB: Bazalwane abathandekayo, asithandazele lomuntu okhethelwe ukufeza izidingo zeBandla. Asithandazele ukuba uNkulunkulu uSo mandla ngokulunga kwakhe amgcwalise ngamagrasiya akhe

The Bishop elect prostrates himself and the rest kneel at their places.

DC: Asiguqe sonke

Nkosi Sihawukele
Kristo Sihawukele
Nkosi Sihawukele
Mariy ‘ ongcwele Nina kaNkulunkulu
Nina nonke Zingelosi
Josef ongcwele
Johannes ongcwele Umbhabhadisi
Petrus ongcwele
Paulus ongcwele
Andreas ongcwele
Johannes ongcwele
Jakob ongcwele
Phillip ongcwele
Matthew ongcwele
Thomas ongcwele
Simon ongcwele
Barnabas ongcwele
Lukas ongcwele
Markus ongcwele
Timoth ongcwele
Titus ongcwele
Marai Magdalena Ocwebileyo
Monic’ ongcwele
Catherin’ ongcwele
Stefan ongcwele
Lawrence ongcwele
Ignatius ongcwele Wase Antioch
Agnes ongcwele
Lucia ongcwele
Felicita ongcwele
Perpetua ongcwele
Maria Gorret Ocwebileyo
Gregory ongcwele
Augustine ongcwele
Basilius ongcwele
Athanasius ongcwele
Igantius ongcwele
Martin ongcwele
Francis ongcwele
Dominic ongcwele
Mansuet ongcwele
Benedict ongcwele
Thaddeus ongcwele 3x
John Maria Vianney Ocwebileyo

Sikhulekelen Sikhulekeleni 2x

Sisindise Nkosi

Kuko konke okubi
Ezonweni zonke
Ekufeni kwaphakade
Ngokuzalwa kwakho
Nangokufa kwakho
Ngokuvuka kwakho
Ngokuthum‘ uMoya Oyingcwele

Sizwe Siyakuncenga

Thina zoni sizwe
Ake ubusise Bandla lakho
Qinis ‚ uPhapha wethu
Qinis‘ ababhishobhi
Qinisa nabo bonke
Abondl‘ ibandla lakho
Siqinise okholweni
Senze sibe nhliziyonye
Thina zoni sizwe

CB: Ake uhlahlamelise lesisikhethwa sakho
CB: Ake uhlahlamelise, ucwebise, lesisikhethwa sakho
CB: Ake uhlahlamelise, ucwebise, ugcobele inkonzo yobuBhishobhi lesisikhethwa sakho
A: Thina zoni sizwe siyakuncenga

After the Litany of All Saints, the principal ordaining bishop alone stands and with hands joined says:

CB: Lord be moved by our prayers. Anoint your servant with the fullness of priestly grace, and bless him with spiritual power in all its richness. We ask this through Christ our Lord

A: Amen

DC: Asisukume

LAYING ON OF HANDS
IMPOSITION OF THE EVANGELIUM

The ordaining Bishop places the open book of the Gospels upon the head of the bishop elect, designated priests hold the Book of the Gospels above his head until the power of consecration is completed.

PRAYER OF CONSECRATION

The principal-consecrator with his hands extended over the Bishop-elect, says the prayer of consecration aloud

CB: Yise weNkosi uJesu Kristo, Nkulunkulu onesihe, wena unikeza intoko malo kuwo wonke umuntu, uthi usezulwini ube unakekela izi dalwa zakho ngisho nezincane, wena Somandla wazo zonke izinto ngisho zingakenzeki. Ukwembulelwa nguwe sekuqophe phansi imithetho ye Bandla lakho, lokhu wakukhombisa kwakhona ekuqaleni ngabantu abalungileyo bakaAbraham owababeka uphawu. Kwakhona ekuqaleni kulelo- Bandla wamisa inkambiso yalo kanye nobupriste, ukuze indawo yakho eyingcwele ingasali buze ngaphandle kwemininingwane yezin konzo. Kusukela ekuqaleni komhlaba wawuyilokhu ujatshuliswa wu kudunyiswa ngabapriste owawubakhethile.

The following part of the prayer is prayed by all Bishops:

So now pour out upon this chosen one that power which is from you, the governing Spirit whom you gave to your beloved Son Jesus Christ, the Spirit, given by him to the Holy Apostles, who founded the Church in every place to be your temple for the unceasing glory and praise of your name.

Then the principal-consecrator continues alone:

CB: Father, you know all hearts. You have chosen your servant for the office of Bishop. May he be a shepherd to your holy flock, and a high priest blameless in your sight, ministering to you night and day; may he always gain the blessings of your favour and offer the gifts of your holy Church. Through the Spirit who gives the grace of high priesthood grant him power to forgive sins as you have decreed, and to loose every bond by the authority which you gave to your apostles. May he be pleasing to you by his gentleness and purity of heart, present ing a fragrant offering to you, through Jesus Christ your Son, through whom glory and power and honour are yours with the Holy Spirit in your Church now and forever.

A: Amen.

ANOINTING OF THE BISHOP’S HEAD

The principal consecrator takes the Chrism and anoints the head of the Bishop, saying:

God has brought you to share the high priesthood of Christ. May He pour out on you the oil of mystical anointing and enrich you with spiritual blessings.

UKUNIKEZWA KWAMAVANGELI

The principal consecrator hands the Book of the Gospels to the newly ordained Bishop and says:

CB: Receive the Gospel and preach the word of God with unfailing pa tience and sound teaching.

INVESTITURE: RING, MITRE AND CROSIER UKUGQOKISWA: INDANDATHO, ISIGQOKO NODONDOLO

The principal consecrator places the ring on the finger of the new Bishop’s right hand, saying:

CB: Yamukela lendandatho njengesibonakaliso nophawu lokholo. Lon doloza ukholo, ulondoloze uvikele iBandla eliyingcwele elingumakoti kaNkulunkulu.

The principal consecrator places the mitre on the head of the new Bishop, in silence: He then gives him the crosier and says:

CB: Take this staff as a sign of your pastoral office: keep watch over the whole flock in which the Holy Spirit has appointed you to shepherd the Church of God.SEATING OF THE BISHOP


The newly ordained Bishop is asked to sit on the Bishop’s chair, after which the principal consecrator sits at his right.

KISS OF PEACE/ UKWANGANA KOXOLO


The newly ordained Bishop then receives the kiss of peace from the principal consecrator and all the other Bishops present. At this time the Secretary General of the SACBC introduces them as they come up one by one. All the clergy of the diocese follow suit

      
(Abbot Godfrey Sieber O.S.B. of Inkamana Abbey)

The principal finally presents the newly ordained Bishop to the faithful of his Diocese.


(Wilfried Cardinal Napier, Bishop Hubert Bucher, Bishop Xolelo Kumalo)

Ad multos annos!


You are visitor No.  on this site since 13 May 1996.
This page was last updated on Friday, 13 June 2008 23:40:16INKABUTT.gif (6981 bytes)
OHIOBUTT.gif (3496 bytes)