Coat of arms of the DIOCESE OF Eshowe

Incazelo:

Isiphambano sikaBenedict:
Ukudluliselwa komsebenzi kaNkulunkulu kusifundabhishibhi sas-Eshowe kungenxa yegalelo lezindela zama-Benedictine ezadlala indima enkulu ekushumayeleni iVangeli kwa-zulu.

Incwadi yamaVangeli:
Ukusakazwa kosindiso olashunyayelwa nguJesu nabapostoli kungumongo yempilo yobuKristo.

Amakhowe:
Empeleni imvelaphi yeshowe kusekhowe. Amakhowe amane amele amadenari akhele isifundabhishobhi.

Ukhamba  luyimvelaphi yomhlaba ongumame. Konke okuluketshezi kuthola umfanekiso. Lesi yisitsha esifa kalula kodwa futhi esiyakwazi ukuthwala nokuvikela okubalulekile ngokomzimba nokuphilisa ngokomphefumulo. Lesisitsha sibalulekile kobantu ikakhulukazi kwezokwakha ubudlelwano. Kanti futhi siyahambisana nenkonzo yomhlatshelo la sabelana, futhi sizibandakanya ndawonye esitsheni sinye. Uma sidla futhi siphuza okweNkosi siqhakambisa ubunye eNkosini okuyinselelo yokuba sikuveze lokhu ngendlela esiphila ngayo.

Isiqubulo:
Ora et labora- isiqubulo sama Benedictine esihunyushwa ngokuthi: thandaza usebenze.